Συντήρηση με ανταλλακτικά δύο συστημάτων υπολογιστικής (αξονικής) τομογραφίας οίκου PHILIPS

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2015

Ημερομηνία Έναρξης: 25-12-2015

Ημερομηνία Λήξης: 13-01-2016

 

Εν όψει της διενέργειας νέου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, παρακαλείσθε όπως εντός
είκοσι (20) ημερών (η οποία άρχεται από την επομένη της ως άνω ημερομηνίας πρωτοκόλλου
& ανάρτησης) καταθέσετε στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα τις τεχνικές προδιαγραφές α-
ναφορικά με τη συντήρηση με ανταλλακτικά δύο συστημάτων υπολογιστικής (αξονικής) τομο-
γραφίας του οίκου PHILIPS, προϋπολογισμού 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(ΠΙΝΑΚΑΔ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο

 

Εμφανίσεις: 2020