Υπηρεσίες συντήρησης χειρουργικών τραπεζών MAQUET

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2015

Ημερομηνία Έναρξης: 25-12-2015

Ημερομηνία Λήξης: 13-01-2016

Εν όψει της επικείμενης διενέργειας του ανωτέρω νέου Πρόχειρου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγω-
νισμού, παρακαλείσθε όπως εντός είκοσι (20) ημερών (η οποία άρχεται από την επομένη της
ως άνω ημερομηνίας πρωτοκόλλου & ανάρτησης) καταθέσετε στην ελληνική ή/και αγγλική
γλώσσα τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών ενδιαφέροντός σας.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο 

 

 

Εμφανίσεις: 2086