Παλαιότερες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

Φίλτρο
Πρόσκληση Υποβολής Τεχνικών Προδιαγραφών και Προτύπων για την Διενέργεια Διαγωνισμών
Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθεια συσκευών πλασμαφαίρεσης
Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθεια Ραμμάτων
Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθεια υλικών εξωσωματικής κυκλοφορίας
Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθεια χειρουργικών μοσχευμάτων
Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθεια τεσσάρων (4) Φορητών Αγγειογραφικών Ακτινοσκοπικών C-ARM
Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθεια κοχλιακών εμφυτευμάτων
Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αδιάλειπτης λειτουργίας UPS για τις ανάγκες αιθουσών στεφανιογραφίας
Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθεια μίας (1) Μηχανής Εξωσωματικής Κυκλοφορίας Καρδιάς
Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθεια οξυγόνου και ιατρικών αερίων
Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθεια και Εγκατάσταση Τεσσάρων (4) Πύργων Ψύξης
Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών: Υπηρεσία Συντήρησης Κλιβάνων του Οίκου CISA
Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών: Υπηρεσίες Συντήρησης Αναπνευστήρων
Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών: Υπηρεσία Συντήρησης Αναισθησιολογικού Εξοπλισμού Οίκου GE
Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών: Υπηρεσία Συντήρησης Ενδοσκοπικού Εξοπλισμού Οίκου OLYMPUS
Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών: Υπηρεσία Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης Συστημάτων Ακτινοθεραπείας Οίκου Varian
Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών: Υπηρεσία Συντήρησης Ακτινολογικού Εξοπλισμού του Οίκου PHILIPS
Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών: Συντήρηση εκτυπωτικών AGFA & FUJI
Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών: Συντήρηση φωτοτυπικών
Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών: Συντήρηση πλυντηρίων MIELE
Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών: Συντήρηση Πνευματικού Ταχυσρομείου
Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών: Συντήρηση ανελκυστήρων
Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών: Συντήρηση κέντρων ιατρικών αερίων
Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών: Συντήρηση αυτόματων θυρών χειρουργικών αιθουσών
Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών: Υπηρεσία Αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων
Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών: Υπηρεσίας φύλαξης
Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών: Υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης συστήματος διαχείρισης προσωπικού - μισθοδοσίας COMPASS
Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών: Υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος εργαστηρίων SLIS
Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου
Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών: Υπηρεσίας Μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων)