Παλαιότερες Διαβουλεύσεις

Φίλτρο
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Προμήθεια διαφόρων Ειδών Διατροφής
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Ακτ/κών Εργαστηρίων-Υλικά Αγγειοπλαστικής
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Οφθαλμολογικό Υλικό
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Επιδεσμικού Υλικού
Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Υπηρεσίες Εξειδικευμένων Μεταφορών Βιολογικού Υλικού
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Ενδοφακούς
2η Διαβούλευση Συντήρηση Βιοϊατρικού Εξοπλισμού
Πρόσκληση για 2η Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για Προμήθεια Βηματοδοτών-Απινιδωτών
Διαβoύλευση τεχνικών προδιαγραφών για Προμήθεια Αντιδραστηρίων Μικροβιολογικού Εργαστηρίου- «Μικροβιολογικές Εξετάσεις»
1η Διαβούλευση Προμήθεια Βηματοδοτών
1η Διαβούλευση Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής
1η Διαβούλευση Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των υποσταθμών μέσης και χαμηλής τάσης των Η/Μ εγκαταστάσεων του νοσοκομείου
1η Διαβούλευση Προμήθεια Χειροκτίων
1η Διαβoύλευση - Υπηρεσίες Συντήρησης Βιοϊατρικού Εξοπλισμού
1η Διαβούλευση Προμήθεια Αντιδραστηρίων Εργαστηρίων
1η Διαβούλευση Προμήθεια Επιδεσμικού Υλικού διαφόρου και Επιδέσμων σε ατομική συσκευασία
1η Διαβούλευση Προμήθεια Συριγγών
1η Διαβούλευση Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού Υλικού/Εξοπλισμού
2η Διαβούλευση-Τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού Προμήθεια συσκευών πλασμαφαίρεσης για δημόσια διαβούλευση
1η Διαβούλευση Προμήθεια υλικών εξωσωματικής κυκλοφορίας
1η Διαβoύλευση - Προμήθεια Ασκών Αιμοδοσίας
1η Διαβούλευση Προμήθεια Αντιδραστηρίων Βιοχημικών Εξετάσεων
2η Διαβούλευση-Τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «Προμήθεια τεσσάρων φορητών αγγειογραφικών ακτινοσκοπικών C-ARM» για δημόσια διαβούλευση (2)
1η Διαβούλευση ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ
2η Διαβούλευση-Τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «Προμήθεια τεσσάρων φορητών αγγειογραφικών ακτινοσκοπικών C-ARM» για δημόσια διαβούλευση
1η Διαβούλευση - Τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «Αντικατάσταση των θυρών πυρασφαλείας στα τμήματα νοσηλείας του Νοσοκοκομείου»
1η Διαβούλευση - Προμήθεια μηχανής εξωσωματικής κυκλοφορίας καρδιάς
1η Διαβούλευση - Yπηρεσίες συντήρησης με ανταλλακτικά (εξαιρουμένων των ακτινολογικών λυχνιών) δύο συστημάτων υπολογιστικής (αξονικής) τομογραφίας του οίκου PHILIPS
1η Διαβούλευση - Υπηρεσίες Εξειδικευμένων Μεταφορών (Βιολογικών Υλικών) του Νοσοκομείου
1η Διαβούλευση - Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων