Παλαιότερες Διαβουλεύσεις

Φίλτρο
1η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια συστήμα-τος υπερηχογραφίας για την κάλυψη των αναγκών της ΓΜΓ
2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μίας κάμερας δύο κεφαλών SPECT -CT
2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) ακτινογραφικού ψηφιακού συγκροτήματος, DR
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Προμήθεια Αντιδραστηρίων Βιοχημικών Εξετάσεων
Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Πέντε (5) Αναισθησιολογικών Συγκροτημάτων, προϋπολογισμού 200.000€ με ΦΠΑ.
1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια ενός (1) κλιβάνου θερμοευαίσθητων υλικών
1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια γ κάμερας
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Πέντε (5) Αναισθησιολογικών Συγκροτημάτων, προϋπολογισμού 200.000€ με ΦΠΑ.
1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια ακτινογραφικού ψηφιακού συγκροτήματος, DR
1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια laser λιθοτριψίας
Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Ενός φορητού ακτινοσκοπικού C-arm
Πρόσκληση για 2η Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού
Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης συνεργασίας με Τραπεζικό Οργανισμό για Διαχείριση Ταμειακών Λογαριασμών κ Μισθοδοσίας του Προσωπικού του Νοσοκομείου
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με Τραπεζικό Οργανισμό για τη Διαχείριση των Ταμειακών Λογαριασμών και της Μισθοδοσίας του Προσωπικού του Νοσοκομε
1η Δημόσια διαβούλευση Υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των στεφανιογράφων του Οίκου GE
1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια ενός φορητού ακτινοσκοπικού C-arm με δυνατότητα αγγειογραφίας και ενός φορητού ακτινοσκοπικού C-arm
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ειδικών Πρωτεινών-Παράταση
Διαβoύλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Χειρουργικών Μοσχευμάτων
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Προμήθεια Διαφόρων Ειδών Διατροφής
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Προμήθεια Αναλώσιμου Οφθαλμολογικού Υλικού
Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Προμήθεια Υπερηχοτομογράφου
2η Διαβoύλευση τεχνικών προδιαγραφών για Προμήθεια Αντιδραστηρίων Μικροβιολογικού Εργαστηρίου- «Μικροβιολογικές Εξετάσεις»
Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Ακτ/κών Εργαστηρίων-Υλικά Αγγειοπλαστικής
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Προμήθεια Υπερηχοτομογράφου
Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια Επιδεσμικού Υλικού Διαφόρου & Επιδέσμων σε ατομική συσκευασία
Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια Αντιδραστηρίων Εργαστηρίων
Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια Συριγγών
Διαβούλευση - Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού Υλικού/Εξοπλισμού