Παλαιότερες Διαβουλεύσεις

Φίλτρο
Πρόσκληση για 2Η δημόσια διαβούλευση τεχν προδιαγρ για τη Συντήρ & Τεχν Υποστήριξη ΗM Εγκαταστάσεων, υποσταθμών Μέσης & Χαμηλής τάσης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και των συστημάτων Πυρανίχνευσης
Πρόσκληση για 2Η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ
Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Ιξωδοελαστικών για τις ανάγκες του Οφθαλμολογικού χειρουργείου
Πρόσκληση για διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια «Αναλώσιμων Υλικών Ακτ/κων Εργαστηρίων-Υλικών Αγγειοπλαστικής
Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια «Ενδοφακών»
Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Χαρτοκυτίων
Πρόσκληση για 2Η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Next Generation Sequencing (NGS) του Νοσοκομείου
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια «Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμου Υλικού Τεχνητής Γονιμοποίησης για τις ανάγκες της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής»
2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός βιντεοβρογχοσκοπίου υπερήχων επεμβατικού τύπου
2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός Ψηφιακού Στεφανιογράφου
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Συντήρηση &Τεχνική Υποστήριξη Ακτινολογικών Συστημάτων με ανταλλακτικά του Β’Εργαστηρίου Ακτινολογίας
Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Ιξωδοελαστικών για τις ανάγκες του Οφθαλμολογικού χειρουργείου
Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ»
Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Συντήρηση &Τεχνική Υποστήριξη με ανταλλακτικά, συστήματος αγγειογραφίας-επεμβατικής ακτινoλογίας INFINIX
Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Ασκών Αιμοδοσίας (CPV:33141613-0)
Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Συντήρηση &Τεχνική Υποστήριξη ΗΜ Εγκαταστάσεων
Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια «Αντιδραστηρίων Next Generation Sequencing (NGS)» (CPV:33696500-0)
Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια «ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ»
Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Συντήρηση &Τεχνική Υποστήριξη με ανταλλακτικά, αναπνευστήρων, αναισθησιολογικών συστημάτων και μόνιτορ
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός βιντεοβρογχοσκοπίου υπερήχων επεμβατικού τύπου, συνολικού προϋπολογισμού 190.000€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ» (CPV:33141500-5)
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια συστήματος υψηλής διαθεσιμότητας για τα πληροφοριακά συστήματα του Νοσοκομείου
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη με ανταλλακτικά συστήματος καρδιοαγγειογραφίας/στεφανιογραφίας INNOVA 2100IQ του οίκου GE για ένα έτος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη προσφορά
2η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Υπηρεσίες Διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης Νοσοκομειακών Αποβλήτων)
1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Υπηρεσίες Διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης Νοσοκομειακών Αποβλήτων)
2η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια ενός (1) κλιβάνου θερμοευαίσθητων υλικών
2η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια laser λιθοτριψίας
1η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια συστήμα-τος υπερηχογραφίας για την κάλυψη των αναγκών της ΓΜΓ
2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μίας κάμερας δύο κεφαλών SPECT -CT
2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) ακτινογραφικού ψηφιακού συγκροτήματος, DR