Παλαιότερες Διαβουλεύσεις

Φίλτρο
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ» (CPV:33141114-2) του Νοσοκομείου
Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια ενός πλήρους Λαπαρασκοπικού Πύργου με δυνατότητα ICG (CPV: 33141620-2)
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια Δημόσιου Διαγωνισμού Υπηρεσιών Συντήρησης δύο (2) Γραμμικών Επιταχυντών VITAL BEAM
Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Οξυγόνου και Ιατρικών Αερίων, προϋπολογισμού 704.190,00€
Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ C.P.V.: 30197320-5)
Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια «ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ» (ΚΩΔΙΚΟΣ C.P.V.: 33184100-4)
Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδικών Πρωτεϊνών (CPV: 33696300-8)
Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Καθετήρων Ουρήθρας
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια ενός πλήρους Λαπαρασκοπικού Πύργου με δυνατότητα ICG
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια «ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ»
Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ - ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ»
Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ - ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ» (ΚΩΔΙΚΟΣ C.P.V.: 33184500-8) προϋπολογισμού «531.140,00€», μη συμπεριλαμβανομένου 13% ΦΠΑ
Πρόσκληση για 1η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια Ανοιχτού Ηλεκτρο-νικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Καθετήρων Ουρήθρας (CPV: 33141641-5), προϋπολογι-σμού 1.920.132,10
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια «Ραμμάτων» (ΚΩΔΙΚΟΣ C.P.V.: 33141 126-09) του Νοσοκομείου, προϋπολογισμού 842.496,20€
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια «ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ» (ΚΩΔΙΚΟΣ C.P.V.: 33184100-4)
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων για Βιοχημικές Εξετάσεις (CPV: 38434500-1) του Νοσοκομείου, προϋπολογισμού 1.745.433,70 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Πρόσκληση για 1η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ανελκυστήρα στον κόμβο των κεντρικών χειρουργείων
Πρόσκληση για 1η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Βαλβίδων Καρδιάς & Διαδερμικών Βαλβίδων Καρδιάς
Πρόσκληση για 1η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Συριγγών (CPV: 33141310-6), προϋπολογισμού 219.018,47€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια «ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ - ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ » (CPV:33184500-8), προϋπολογισμού 481.200,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Οξυγόνου και Ιατρικών Αερίων (CPV: 24111900-4, 24111800-3, 24111300-8, 24111500-0, 24100000-5)
Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου Σίτισης των ασθενών και του εφημερεύοντος προσωπικού του Νοσοκομείου
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου
Πρόσκληση για 1η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την Καθαριότητα των Κτιριακών Εγκαταστάσεων και του Περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου
Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τη παροχή υπηρεσιών Εξειδικευμένων Μεταφορών – ΜΒΥ (Μεταφορά Βιολογικών Υλικών) του Νοσοκομείου, (CPV: 60112000-6), προϋπολογισμού 120.000€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για δύο έτη
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για «Υπηρεσίες Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Υποσταθμών Μέσης και Χαμηλής Τάσης» (CPV: 50711000-2) του Νοσοκομείου, προϋπολογισμού 150.000,00 €
Πρόσκληση για 1η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τη παροχή υπηρεσιών Εξειδικευμένων Μεταφορών – ΜΒΥ
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για «Υπηρεσίες Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων» (CPV: 50711000-5) του Νοσοκομείου
Πρόσκληση για 1η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια Δημόσιου Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου Σίτισης
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός ψηφιακού μαστογράφου, προϋπολογισμού 300.000€