Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Σ 4/2017

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη 2 Μαΐου 2017

Ημερομηνία Έναρξης: 02/05/2017

Ημερομηνία Λήξης: 22/05/2017

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την αντικατάσταση των θυρών πυρασφάλειας στα τμήματα νοσηλείας του Νοσοκομείου (CPV:44221220-3) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προυπολογισμού δαπάνης 42.300,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου ΚΑΕ 9723.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται σε 20 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. Η προθεσμία τίθεται προσαυξημένη, σύμφωνα με άρθρο 120 παρ.4 ν. 4412/2016, καθώς απαιτείται επιτόπια επίσκεψη για τη σύνταξη της τεχνικής προσφοράς.

 Κατεβάστε την σχετική Διακήρυξη και το τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

Εμφανίσεις: 2244