Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Σ4/2016 (Επαναπροκήρυξη Π05/2016) για την Συντήρηση-Τεχνική Υποστήριξη του Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (BMS) του Νοσοκομείου

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016

Ημερομηνία Έναρξης: 28/12/2016

Ημερομηνία Λήξης: 16/01/2017

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ», προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του κεντρικού συστήματος ελέγχου (BMS) (CPV:50700000-2), προϋπολογισμού 15.000 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου ΚΑΕ 0879.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται σε 20 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. Η προθεσμία τίθεται προσαυξημένη, σύμφωνα με άρθρο 120 παρ.4 ν. 4412/2016, καθώς απαιτείται επιτόπια επίσκεψη για τη σύνταξη της τεχνικής προσφοράς.

Κατεβάστε την σχετική Διακήρυξη και το τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

Εμφανίσεις: 1439