Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλωσίμων και αντιδραστηρίων εξέτασης Χιμαιρισμού»

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021

Ημερομηνία Έναρξης: 1/09/2021

Ημερομηνία Λήξης: 10/09/2021

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλωσίμων και αντιδραστηρίων εξέτασης Χιμαιρισμού» (CPV: 33696500-0 & 33140000-3) προϋπολογισμού 59.347,42€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για δύο (2) έτη με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης της σύμβασης σε περίπτωση μη εξάντλησης των ποσοτήτων.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ESPD

ESPD XML  (πατήστε save link as ή αποθήκευση συνδέσμου ως)

Εμφανίσεις: 93