Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου υποστήριξης και εφαρμογής Διπλογραφικού Συστήματος καθώς και σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2021 του Νοσοκομείου (CPV: 79210000-9), προϋπολογισμού 56.400,00€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

Ημερομηνία Έναρξης: 31/08/2021

Ημερομηνία Λήξης: 09/09/2021

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου υποστήριξης και εφαρμογής Διπλογραφικού Συστήματος καθώς και σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2021 του Νοσοκομείου (CPV: 79210000-9), προϋπολογισμού 56.400,00€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις

1. του Π.Δ.80/2016, περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει,

2. του Π.Δ.28/15 (ΦΕΚ 34/τ.Α/23-03-2015): Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία,

3. του Π.Δ.146/2003 (ΦΕΚ 122/τ.Α/21-05-2003) Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δημοσίων Μονάδων Υγείας.

4. του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

5. του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

6. του άρθρο 25 παρ.3 του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α’/02-11-2011) περί Ανασυγκρότησης Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις

7. του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

8. του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-07-2012) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»

9. του Ν.2690/1999(ΦΕΚ 45/τ.Α'/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Β. Τις αποφάσεις και έγγραφα :

1. Την υπ’ αριθμ. 21η/Θ.1/23.08.2021 (ΑΔΑ: Ψ4704690ΩΔ-ΞΣ1) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού

2. Την υπ’αριθμ. 02231/2021 απόφαση Διοικητή περί ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΨΧ184690ΩΔ-Β6Χ).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου υποστήριξης και εφαρμογής Διπλογραφικού Συστήματος καθώς και σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2021 του Νοσοκομείου (CPV: 79210000-9), προϋπολογισμού 56.400,00€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για δώδεκα (12) μήνες (, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου ΚΑΕ 0439.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται σε 10 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ESPD

ESPD XML  (πατήστε save link as ή αποθήκευση συνδέσμου ως)

Εμφανίσεις: 76