Προκήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη χωρίς ανταλλακτικά, των μηχανημάτων φροντίδας ιματισμού (πλυντήρια σιδερωτήρια κ.λ.π) του Νοσοκομείου. (CPV: 50532000-3), προϋπολογισμού 54.000,00€

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

Ημερομηνία Έναρξης: 31/08/2021

Ημερομηνία Λήξης: 14/09/2021

Προκήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη χωρίς ανταλλακτικά, των μηχανημάτων φροντίδας ιματισμού (πλυντήρια σιδερωτήρια κ.λ.π) του Νοσοκομείου. (CPV: 50532000-3), προϋπολογισμού 54.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τρία (3) έτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις

1. Του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα.

2.του Π.Δ. 80/2016, περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει

3. Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄/2014).

4. του Ν.4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α΄/2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5.Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2012).

6. του Ν.3329/2005, περί Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

7.Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α'/1999), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Του Π.Δ.28/15 (ΦΕΚ 34 Α/23-03-2015) : Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.

Β. Τις αποφάσεις και έγγραφα :

1. Την υπ’αριθμ. 19η/Θ.44/26-07-2021 (ΑΔΑ: Ω33Ξ4690ΩΔ-ΛΛ8) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού και οι τεχνικές προδιαγραφές αυτού.

3. Την υπ’αριθμ. 02215/2021 απόφαση Διοικητή περί ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΨΑΑΕ469ΩΔ-Μ25).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για τη Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη, χωρίς ανταλλακτικά, των μηχανημάτων φροντίδας ιματισμού (πλυντήρια σιδερωτήρια κ.λ.π) του Νοσοκομείου. (CPV: 50532000-3), προϋπολογισμού 54.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τρία (3) έτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου ΚΑΕ 0889.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται σε 15 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Η προθεσμία τίθεται προσαυξημένη καθώς απαιτείται επιτόπια επίσκεψη στους χώρους του Νοσοκομείου προκειμένου οι οικονομικοί φορείς να λάβουν γνώση τού υπό συντήρηση εξοπλισμού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ESPD

ESPD XML  (πατήστε save link as ή αποθήκευση συνδέσμου ως)

Εμφανίσεις: 80