Προκήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση – τεχνική υποστήριξη, χωρίς ανταλλακτικά, του Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (BMS) του Νοσοκομείου (CPV:50712000-9) προϋπολογισμού 25.500€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για δύο (2)

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

Ημερομηνία Έναρξης: 31/08/2021

Ημερομηνία Λήξης: 14/09/2021

Προκήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση – τεχνική υποστήριξη, χωρίς ανταλλακτικά, του Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (BMS) του Νοσοκομείου (CPV:50712000-9) προϋπολογισμού 25.500€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για δύο (2) έτη με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος, επιπλέον δαπάνης 12.750,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις

1. Του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα.

2.του Π.Δ. 80/2016, περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει

3. Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄/2014).

4. του Ν.4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α΄/2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5.Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2012).

6. του Ν.3329/2005, περί Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

7.Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α'/1999), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Του Π.Δ.28/15 (ΦΕΚ 34 Α/23-03-2015) : Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.

Β. Τις αποφάσεις και έγγραφα :

1. Την υπ’αριθμ. 17η/Θ.12/07.07.2021 (ΑΔΑ: ΩΦ304690ΩΔ-4ΤΑ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού και οι τεχνικές προδιαγραφές αυτού.

3. Την υπ’αριθμ. 02212/2021 απόφαση Διοικητή περί ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:9ΚΠΧ4690ΩΔ-ΣΟΣ).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση – τεχνική υποστήριξη, χωρίς ανταλλακτικά, του Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (BMS) του Νοσοκομείου (CPV:50712000-9) προϋπολογισμού 25.500€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για δύο (2) έτη με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος, επιπλέον δαπάνης 12.750,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου ΚΑΕ 0879

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται σε 15 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Η προθεσμία τίθεται προσαυξημένη καθώς απαιτείται επιτόπια επίσκεψη στους χώρους του Νοσοκομείου προκειμένου οι οικονομικοί φορείς να λάβουν γνώση τού υπό συντήρηση εξοπλισμού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ESPD

ESPD XML  (πατήστε save link as ή αποθήκευση συνδέσμου ως)

Εμφανίσεις: 89