Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων με συνοδό εξοπλισμό για τις εξετάσεις in-situ υβριδισμού και ανοσοϊστοχημείας του Β’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής (CPV: 33696500-0 & 33140000-3)

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

Ημερομηνία Έναρξης: 31/08/2021

Ημερομηνία Λήξης: 09/09/2021

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων με συνοδό εξοπλισμό για τις εξετάσεις in-situ υβριδισμού και ανοσοϊστοχημείας του Β’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής (CPV: 33696500-0 & 33140000-3) προϋπολογισμού 60.000€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για ένα (1) έτος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις

1. Του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα.

2.του Π.Δ. 80/2016, περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει

3. Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄/2014).

4. του Ν.4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α΄/2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5.Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2012).

6. του Ν.3329/2005, περί Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

7.Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α'/1999), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Του Π.Δ.28/15 (ΦΕΚ 34 Α/23-03-2015) : Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.

Β. Τις αποφάσεις και έγγραφα :

1. Την υπ’αριθμ. 19η/Θ.58/26.07.2021 (ΑΔΑ: 6Φ8Ξ4690ΩΔ-6ΕΕ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού και οι τεχνικές προδιαγραφές.

2. Την υπ’αριθμ. 02214/2021 απόφαση Διοικητή περί ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΨΔ04690ΩΔ-9ΧΜ).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων με συνοδό εξοπλισμό για τις εξετάσεις in-situ υβριδισμού και ανοσοϊστοχημείας του Β’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής (CPV: 33696500-0 & 33140000-3) προϋπολογισμού 60.000€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για ένα (1) έτος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου ΚΑΕ 1359,1311.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται σε 10 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ESPD

ESPD XML  (πατήστε save link as ή αποθήκευση συνδέσμου ως)

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

Εμφανίσεις: 98