Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων για την εναρμόνιση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ», ως προς τις απαιτήσεις του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα 16 Αυγούστου 2021

Ημερομηνία Έναρξης: 17/08/2021

Ημερομηνία Λήξης: 27/08/2021

 

 

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων για την εναρμόνιση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ», ως προς τις απαιτήσεις του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR και παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) και αναπληρωτή για δύο (2) έτη (CPV: 72330000-2), προϋπολογισμού 60.0000€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις
1. Του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα.
2.του Π.Δ. 80/2016, περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει
3. Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄/2014).
4. του Ν.4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α΄/2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5.Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2012).
6. του Ν.3329/2005, περί Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
7.Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α'/1999), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Του Π.Δ.28/15 (ΦΕΚ 34 Α/23-03-2015) : Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.

Β. Τις αποφάσεις και έγγραφα :
1. Την υπ’αριθμ. 1η/Θ.129/13.04.2020 (ΑΔΑ: 6ΦΙΕ4690ΩΔ-3ΦΒ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού
2. Την υπ’αριθμ. 11η/Θ.3/13.05.2021 (ΑΔΑ: 6Β6Σ4690ΩΔ-ΓΒΜ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε εκ νέου η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού και οι τεχνικές προδιαγραφές.
3. Την υπ’αριθμ. 01561/2021 απόφαση Διοικητή περί ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:9ΠΩΡ4690ΩΔ-ΝΣ2).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων για την εναρμόνιση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ», ως προς τις απαιτήσεις του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR, όπως αυτός ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με τον ν. ν. 4624/2019 καθώς επίσης και την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) και αναπληρωτή για δύο (2) έτη (CPV: 72330000-2), προϋπολογισμού 60.0000€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου ΚΑΕ 0439
Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται σε 10 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.


 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ESPD

ESPD XML  (πατήστε save link as ή αποθήκευση συνδέσμου ως)

 

 

 

 

 

Εμφανίσεις: 92