Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας (CPV:85121000-3), προϋπολογισμού 60.000,00€ για δύο (2) έτη

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021

Ημερομηνία Έναρξης: 8/3/2021

Ημερομηνία Λήξης: 17/03/2021

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας (CPV:85121000-3), προϋπολογισμού 60.000,00€ για δύο (2) έτη με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις
1. Του Π.Δ.80/2016, περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.
2. Του Π.Δ.28/2015 (ΦΕΚ34/τ.Α/23-03-2015) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.
3. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ143/τ.Α΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
5. Του Ν.3850/2010 (ΦΕΚ84/τ.Α’/02-06-2010) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων Κώδικα».
6. Του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α'/1999), «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Της ειδικής νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων που υπόκεινται σε βλαπτικούς παράγοντες (βιολογικούς, χημικούς, φυσικούς κ.λπ.)

Β. Τις αποφάσεις και έγγραφα :
1. Την υπ΄αριθμόν 19η/θ.23/20-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΤ4690ΩΔ-Γ1Ω) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας της εν λόγω πρόσκλησης.
2. Την υπ΄αριθμόν 2η/θ.21/05-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΑΤΜ4690ΩΔ-ΝΨ8) απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών για την επιλογή ενός Ιατρού Εργασίας, προϋπολογισμού 60.000,00€ για δύο (2) έτη, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
3. Την υπ’αριθμόν 0692/2021 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΩΗ284690ΩΔ-32Σ).

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

Υποψήφιους Ιατρούς Εργασίας για τη σύναψη σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών για δύο (2) έτη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/2010.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 60.000,00€ για δύο (2) έτη και θα βαρύνει τον Κ.Α. 0439 των εξόδων του Νοσοκομείου.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί θα είναι δύο (2) έτη.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται σε 10 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.


 

Κατεβάστε την σχετική ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ .

έντυπο  ΤΕΥΔ

 

Εμφανίσεις: 176