Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός Συστήματος Καρδιοαναπνευστικής Κόπωσης, (CPV: 33141620-2), προϋπολογισθείσας δαπάνης 36.300,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020

Ημερομηνία Έναρξης: 29/12/2020

Ημερομηνία Λήξης: 15/01/2021

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός Συστήματος Καρδιοαναπνευστικής Κόπωσης, (CPV: 33141620-2), προϋπολογισθείσας δαπάνης 36.300,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις

1. του ν. 4738/2020 (Α΄207) «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις».

2. Του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

3.του Π.Δ. 80/2016, περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει

4. Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄/2014).

5. του Ν.4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α΄/2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6.Του Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ 173/Α΄/03.09.2010) όπως ισχύει.

7.Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2012).

8.Του Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/18.06.07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

9. του Ν.3329/2005, περί Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

10.Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α'/1999), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

11. Του Π.Δ.28/15 (ΦΕΚ 34 Α/23-03-2015) : Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.

Β. Τις αποφάσεις και έγγραφα :

1. Την υπ’αριθμ. 158/2016 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σχετικά με την έγκριση «Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)» (ΦΕΚ 3698/τ.Β’/16-11-2016)

2. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 88/7-9-2016 απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, σύμφωνα με την οποία, η αρμοδιότητα της ΕΠΥ περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών καταργήθηκε από τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016.

3. Την υπ’αριθμ. 5η/Θ.11/22-06-2020 (ΑΔΑ:6ΖΧΘ4690ΩΔ-ΟΟΚ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού.

4. Την υπ’ αριθμ. 16η/Θ.13/23-10-2020 (ΑΔΑ: 9ΞΚΕ4690ΩΔ-ΥΩΡ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος διαγωνισμού.

5. Την υπ’αριθμ. 03099/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:9ΗΠΡ4690ΩΔ-Μ7Ξ) Απόφαση Ανάληψης του Διοικητή.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ενός Συστήματος Καρδιοαναπνευστικής Κόπωσης (CPV:33141620-2) προϋπολογισμού 36.300,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου ΚΑΕ 7127.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται σε 10 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.

Κατεβάστε την σχετική Προκήρυξη.

έντυπο ΤΕΥΔ

Εμφανίσεις: 140