Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020

Ημερομηνία Έναρξης : 15/12/2020

 Ημερομηνία Λήξης : 22/12/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 εδ. γ του Ν.4412/2016 ως ισχύει, για την προμήθεια οκτώ (8) μόνιτορ ζωτικών παραμέτρων, δύο (2) σταθμών παρακολούθησης ασθενών με λοίμωξη Covid-19 και επτά (7) αεροστρωμάτων αντικατάστασης θεραπείας κατακλίσεων για ασθενείς της Μ.Ε.Θ. προϋπολογισμού 56.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 32 παρ. 2 εδ. γ) του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως ισχύει.
2. Το άρθρο 9 παρ. 4 του Π.Δ. 80/2016, περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.
3. Tην υπ΄αριθμόν 20ηΕΗΔ/Θ.2/27-11-2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας της παρούσης και των τεχνικών προδιαγραφών (ΑΔΑ: 68ΛΖ4690ΩΔ-3Γ4)
4. Το γεγονός ότι η ανάγκη αποτροπής της εξάπλωσης του κορωναϊού και οι ειδικές ανάγκες που έχουν προκύψει σε συνέχεια εμφάνισης κρουσμάτων του εν λόγω ιού στην Ελλάδα, συνιστούν γεγονότα εντασσόμενα στην έννοια της ανωτέρας βίας, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του N.4013/2011 (πρβλ. απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Δ15/2020)
5. Tο γεγονός ότι το Νοσοκομείο μας έχει ορισθεί ως βασικό νοσοκομείο αναφοράς στη 2η ΥΠΕ για τον νέο κορωναϊό.

ΚΑΛΕΙ

τους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την προμήθεια οκτώ (8) μόνιτορ ζωτικών παραμέτρων, δύο (2) σταθμών παρακολούθησης ασθενών με λοίμωξη Covid-19 και επτά (7) αεροστρωμάτων αντικατάστασης θεραπείας κατακλίσεων για ασθενείς της Μ.Ε.Θ., προϋπολογισμού 56.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου ΚΑΕ 7111, 7131.

Πρόσκληση

Εμφανίσεις: 132