14η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού και εξοπλισμού πληροφορικής για τις νέες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, προϋπολογισμού 46.835,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020

Ημερομηνία Έναρξης: 8/12/2020

Ημερομηνία Λήξης: 14/12/2020

14η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού και εξοπλισμού πληροφορικής για τις νέες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, προϋπολογισμού 46.835,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις
1. Του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 25-2-2020 «κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κοροναϊού» (ΦΕΚ 42/τ.Α/25-2-2020), όπως κυρώθηκε με το Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α/03-04-2020) και τροποποιήθηκε με το Ν. 4693/2020 (ΦΕΚ116/τ.Α/17-06-2020) και παρατάθηκε η ισχύς του με το άρθρο18 του Ν.4728/2020 (ΦΕΚ186/τ.Α’/29-09-2020).
2. Του άρθρου 16 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020) όπως κυρώθηκε με το άρθ.2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α/03-04-2020).
3. Tου άρθρου 9 παρ. 4 του Π.Δ. 80/2016, περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.
4. Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄/2014).
5. Του άρθρου 32 παρ. 2 εδ. γ) του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Β. Τις αποφάσεις και έγγραφα :
6. Το πρακτικό της 131ης /14-10-2020 (θ.2) συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ περί έγκρισης ξενοδοχειακού εξοπλισμού & εξοπλισμού πληροφορικής για τις νέες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
7. Την υπ΄αριθμόν 20 ΕΗΔ/Θ.1/27-11-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 90Ξ44690ΩΔ-ΑΨ0) με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού Πληροφορικής για τις νέες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)
8. Το πρακτικό της 135ης /01-12-2020 (θ.8) συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού & εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνίας του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» για τις ανάγκες για τις νέες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
9. Το γεγονός ότι η ανάγκη αποτροπής της εξάπλωσης του κορωναϊού και οι ειδικές ανάγκες που έχουν προκύψει σε συνέχεια εμφάνισης κρουσμάτων του εν λόγω ιού στην Ελλάδα, συνιστούν γεγονότα εντασσόμενα στην έννοια της ανωτέρας βίας, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του Ν.4013/2011 (πρβλ. απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Δ15/2020)
10. Tο γεγονός ότι το Νοσοκομείο μας έχει ορισθεί ως βασικό Νοσοκομείο αναφοράς στη 2η ΥΠΕ για τον νέο κορωνοϊό.

ΚΑΛΕΙ

τους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια Ξενοδοχειακού εξοπλισμό και εξοπλισμού Πληροφορικής για τις νέες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχ. 6 και 7 πρακτικά του ΚΕΣΥΠΕ.

 Κατεβάστε την σχετική Πρόσκληση.

Εμφανίσεις: 598