Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη με ανταλλακτικά ενός συστήματος Καρδιοαγγειογραφίας/Στεφανιογραφίας INNOVA 2100IQ του οίκου GE Healthcare

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη 13 Αυγούστου 2020

Ημερομηνία Έναρξης: 13/8/2020

Ημερομηνία Λήξης: 9/9/2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη με ανταλλακτικά ενός συστήματος Καρδιοαγγειογραφίας/Στεφανιογραφίας INNOVA 2100IQ του οίκου GE Healthcare (CPV: 50421200-4), προϋπολογισμού 40.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής»
 

 

 

 

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις
1. του Π.Δ.80/2016, περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει,
2. του Π.Δ.28/2015 (ΦΕΚ 34/τ.Α/23-03-2015): Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία,
3. του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
5. του άρθρο 25 παρ.3 του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α’/02-11-2011) περί Ανασυγκρότησης Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις
6. του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
7. του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-07-2012) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»
8. του Ν.2690/1999(ΦΕΚ 45/τ.Α'/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Β. Τις αποφάσεις και έγγραφα :
1. Την υπ’αριθμ. 158/2016 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σχετικά με την έγκριση «Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)» (ΦΕΚ 3698/τ.Β’/16-11-2016)
2. Την υπ’αριθμ 88/7-9-2016 απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, σύμφωνα με την οποία, η αρμοδιότητα της ΕΠΥ περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών καταργήθηκε από τη θέση σε ισχύ του Ν.4412/2016.
3. Την υπ’αριθμ.6η/Θ.5/30-06-2020 (ΑΔΑ:91ΥΛ4690ΩΔ-79Θ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου για την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση του συστήματος καρδιοαγγειογραφίας/στεφανιογραφίας Innova 2100IQ του οίκου GE με ανταλλακτικά συμπεριλαμβανομένου του ανιχνευτή, εξαιρούμενης της ακτινολογικής λυχνίας (CPV: 50421200-4), προϋπολογισμού 40.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής
4. Την υπ’αριθμ. 1991/2020 (ΑΔΑ:Ω3Ρ74690ΩΔ-ΡΡ8) απόφαση για την ανάληψη υποχρέωσης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη με ανταλλακτικά ενός συστήματος Καρδιοαγγειογραφίας/Στεφανιογραφίας INNOVA 2100IQ του οίκου GE Healthcare (CPV: 50421200-4), προϋπολογισμού 40.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου ΚΑΕ 0887.
Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται σε 28 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Η προθεσμία τίθεται προσαυξημένη, σύμφωνα με άρθρο 121 παρ.4 του Ν. 4412/2016, καθώς απαιτείται επιτόπια επίσκεψη για τη σύνταξη της τεχνικής προσφοράς.

 

 

Κατεβάστε την σχετική Προκήρυξη  και το έντυπο

Εμφανίσεις: 109