ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π06/2015 : Για τη συντήρηση με ανταλλακτικά (εξαιρουμένων των ακτινολογικών λυχνιών) δύο συστημάτων υπολογιστικής (αξονικής) τομογραφίας του οίκου PHILIPS

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα 4 Απριλίου 2016

Ημερομηνία Έναρξης: 4/4/2016

Ημερομηνία Λήξης: 15/4/2016

Το ΠΓΝ Αττικόν προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση με ανταλλακτικά (εξαιρουμένων των ακτινολογικών λυχνιών) δύο συστημάτων υπολογιστικής (αξονικής) τομογραφίας του οίκου PHILIPS (CPV : 50421000-2 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού»), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 18/04/2016, ημέρα Δευτέρα, ώρα 11.00π.μ. στην Aίθουσα διαγωνισμών του Νοσοκομείου, ενώπιον της Επιτροπής που έχει ορισθεί με αποσφράγιση των τεχνικών και των οικονομικών προσφορών.
 
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι την Παρασκευή 15/04/2016 και ώρα 14.00 μ.μ.
 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Διακήρυξη

Περίληψη

Εμφανίσεις: 1668