Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την συντήρηση Εξοπλισμού Εκτύπωσης και Ψηφιοποίησης Εικόνας των οίκων AGFA & FUJI του Νοσοκομείου

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018

Ημερομηνία Έναρξης: 4/6/2018

Ημερομηνία Λήξης: 25/6/2018

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την συντήρηση Εξοπλισμού Εκτύπωσης και Ψηφιοποίησης Εικόνας των οίκων AGFA & FUJI του Νοσοκομείου (CPV 50421000-2), προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης για ένα ακόμη έτος, επιπλέον δαπάνης 24.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου ΚΑΕ 0889.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται σε 20 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. Η προθεσμία τίθεται προσαυξημένη, σύμφωνα με άρθρο 120 παρ.4 ν. 4412/2016, καθώς απαιτείται επιτόπια επίσκεψη για τη σύνταξη της τεχνικής προσφοράς

Κατεβάστε την σχετική Προκήρυξη και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης.

Εμφανίσεις: 1076