Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ενδοσκοπικού Πύργου και κολονοσκοπίου

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή 18 Μαΐου 2018

Ημερομηνία Έναρξης: 18/5/2018

Ημερομηνία Λήξης: 6/6/2018

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ενδοσκοπικού Πύργου και κολονοσκοπίου, προυπολογισμού 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV 33168100-6), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά από άποψη τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2015.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου ΚΑΕ 7127.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται σε 20 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. Η προθεσμία τίθεται προσαυξημένη, σύμφωνα με άρθρο 121 παρ.4 ν. 4412/2016, καθώς απαιτείται επιτόπια επίσκεψη για τη σύνταξη της τεχνικής προσφοράς.

Κατεβάστε την σχετική Προκήρυξη και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης.

Εμφανίσεις: 1151