Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Συντήρηση και Τεχνική υποστήριξη των συστημάτων πυρανίχνευσης κατάσβεσης ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων και συντήρησης πυροσβεστήρων

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017

Ημερομηνία Έναρξης: 04/07/2017

Ημερομηνία Λήξης: 19/07/2017

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Συντήρηση και Τεχνική υποστήριξη των συστημάτων πυρανίχνευσης κατάσβεσης ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων και συντήρησης πυροσβεστήρων

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ετήσια Συντήρηση και Τεχνική υποστήριξη των συστημάτων πυρανίχνευσης κατάσβεσης ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων και συντήρηση πυροσβεστήρων του Νοσοκομείου (CPV : 50413200-5) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού δαπάνης 27.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου ΚΑΕ 0879.

Διακύρηξη

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

 

Εμφανίσεις: 933