Παλαιότεροι Διαγωνισμοί

Φίλτρο
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός Συστήματος Καρδιοαναπνευστικής Κόπωσης, (CPV: 33141620-2), προϋπολογισθείσας δαπάνης 36.300,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια οκτώ (8) μόνιτορ ζωτικών παραμέτρων, δύο (2) σταθμών παρακολούθησης ασθενών με λοίμωξη Covid-19 και επτά (7) αεροστρωμάτων αντικατάστασης θεραπείας κατακλίσεων
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια τριών (3) πηγών Ιριδίου για τις ανάγκες της Μονάδας Βραχυθεραπείας (CPV: 33696400-9), προϋπολογισμού 30.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη Συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου – κήπων του Νοσοκομείου, (CPV:77311000-3), προϋπολογισμού 40.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για δύο έτη
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την απογραφή πάγιων περιουσιακών στοιχείων και ταυτοποίηση τους με το Μητρώο Παγίων του Νοσοκομείου, (CPV: 79212100-4), προϋπολογισμού 59.900,00 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας και επανάκτησης δεδομένων των κεντρικών εξυπηρετητών του Νοσοκομείου, προϋπολογισμού 36.500,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη με ανταλλακτικά ενός συστήματος Καρδιοαγγειογραφίας/Στεφανιογραφίας INNOVA 2100IQ του οίκου GE Healthcare (CPV: 50421200-4), προϋπολογισμού 40.000,00€
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των συστημάτων των Κέντρων Ιατρικών Αερίων, δικτύων διανομής και αυτοματισμών του Νοσοκομείου (CPV: 50700000-2), προϋπολογισμού 35.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των συστημάτων πυρανίχνευσης, κατάσβεσης με CO2, Aqua Blue & Argonite, ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων και συντήρησης πυροσβεστήρων του Νοσοκομείου (CPV: 50413200-5)
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την συντήρηση Εξοπλισμού Εκτύπωσης και Ψηφιοποίησης Εικόνας των οίκων AGFA & FUJI του Νοσοκομείου
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας (CPV:85121000-3)
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανακαίνιση χρωματισμών Κεντρικών Χειρουργείων και Μονάδας Μεταναισθητικής Φροντίδας
Προμήθεια μίας φυγόκεντρου παραγώγων αίματος Μονάδας Αιμοδοσίας, προϋπολογισμού
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Συντήρηση και Τεχνική υποστήριξη των συστημάτων πυρανίχνευσης κατάσβεσης ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων και συντήρησης πυροσβεστήρων
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ενδοσκοπικού Πύργου και κολονοσκοπίου
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την συντήρηση των ακτινολογικών συστημάτων του Β'Εργαστηρίου Ακτινολογίας του Νοσοκομείου
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη Συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου – κήπων του Νοσοκομείου
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια και Αντικατάσταση Απόλυτων Φίλτρων (CPV: 42913500-4)
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σε Ενεργειακό Επιθεωρητή έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των ΗΜ εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Σ 4/2017
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Σ 3/2017 (Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Π07/15) -Παράταση
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Σ2/2017 (Επαναπροκήρυξη Π08/2016) για την Συντήρηση πλυντηρίων οίκου Miele
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ανελκυστήρων
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Σ4/2016 (Επαναπροκήρυξη Π05/2016) για την Συντήρηση-Τεχνική Υποστήριξη του Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (BMS) του Νοσοκομείου
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π07/2015 Για την ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των κέντρων ιατρικών αερίων, δικτύων διανομής και αυτοματισμών του Νοσοκομείου
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Σ3/2016 (Επαναπροκήρυξη Π06/2016) για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του Συστήματος Πνευματικού (Σωληνωτού) Ταχυδρομείου του Νοσοκομείου
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Σ5/2016 (Επαναπροκήρυξη Π01/2016): Προμήθεια ενός διπλού αυτόματου απολυμαντή θερμοχημικής επεξεργασίας εύκαμπτων ενδοσκοπίων νέας γενιάς κατάλληλο για τα ενδοσκόπια του οίκου Olympus του Νοσοκομείου
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π08/2016 Για τη συντήρηση πλυντηρίων του οίκου MIELE του Νοσοκομείου