Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το «Πλύσιμο και σιδέρωμα του ακάθαρτου ιματισμού του Νοσοκομείου

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019

Ημερομηνία Έναρξης: 3/12/2019

Ημερομηνία Λήξης: 16/12/2019

Συνοπτικό Διαγωνισμό για το Πλύσιμο και σιδέρωμα του ακάθαρτου ιματισμού του Νοσοκομείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (CPV: 98310000-9).

 

 

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις
1. Του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2.του Π.Δ. 80/2016, περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. του Ν.4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5.Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
6. Του Π.Δ.28/15 (ΦΕΚ 34 Α/23-03-2015) : Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
7. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α'/1999), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Β. Τις αποφάσεις και έγγραφα :
1. Την υπ’αριθμ. 158/2016 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σχετικά με την έγκριση «Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)» (ΦΕΚ 3698/τ.Β’/16-11-2016)
2. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 88/7-9-2016 απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, σύμφωνα με την οποία, η αρμοδιότητα της ΕΠΥ περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών καταργήθηκε από τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016.
3. Την υπ’αριθμ. 6η/Θ.38/01-03-2019 (ΑΔΑ:64ΔΧ4690ΩΔ-20Γ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου για την έγκριση διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού.
4. Την υπ’αριθμ. 25η/Θ.33/16-10-2019 (ΑΔΑ:Ω6ΛΓ4690ΩΔ-Υ64) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τη δημοσίευση του εν λόγω διαγωνισμού.

4. Την υπ’αριθμ. 03048/2019 (ΑΔΑ: ΨΗΚ34690ΩΔ-ΕΥ9) απόφαση για την ανάληψη υποχρέωσης

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό Διαγωνισμό για το Πλύσιμο και σιδέρωμα του ακάθαρτου ιματισμού του Νοσοκομείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (CPV: 98310000-9).
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου ΚΑΕ 0843.
Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται σε 10 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.

 

Κατεβάστε την σχετική Προκήρυξη  και το έντυπο

Εμφανίσεις: 16