ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 3: ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Δ16/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (α/α ΕΣΗΔΗΣ 133461,1

απόφαση Διοικητή