Επαναπροκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Next Generation Sequencing (NGS), προϋπολογισμού 153.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφο

Ημερομηνία Έναρξης: 21/09/2020

Ημερομηνία Λήξης:     20/10/2020

 

 

Επαναπροκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Next Generation Sequencing (NGS), προϋπολογισμού 153.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (CPV: 33696500-0, Αντιδραστήρια Εργαστηρίων)
 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

 ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ