Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων πύργων ψύξης

Ημερομηνία Έναρξης: 10/11/2016

Ημερομηνία Λήξης: 14/12/2016

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων πύργων ψύξης (CPV: 42513200-7), προϋπολογισθείσας δαπάνης 243.902,40 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2014


 

Διακήρυξη