Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη προμήθεια συσκευών πλασμαφαίρεσης με συνοδό εξοπλισμό (Δ21/2017)

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017

Ημερομηνία Έναρξης: 3/07/2017

Ημερομηνία Λήξης: 15/09/2017

Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τη προμήθεια συσκευών πλασμαφαίρεσης με συνοδό εξοπλισμό, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2014, προϋπολογισθείσας δαπάνης 310.164 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 33141500-5
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου: ΚΑΕ 1311

Νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : 21/9/2017

Διακήρυξη

 

Εμφανίσεις: 776