Απόφαση Διοικητή περί ορισμού νέων ημερομηνιών έναρξης-λήξης υποβολής και αποσφράγισης προσφορών για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16326/19-05-2020 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης κατόπιν της 680/2020 Απόφασης ΑΕΠΠ περί απόρριψης προσφυγής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016
2. To Π.Δ.39/17 (ΦΕΚ 64 Α/04-05-2017) : Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16326/19-05-2020 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32Α του Ν 4412/2016 ως ισχύει, για την επιλογή αναδόχου για την επέκταση του συστήματος αποθήκευσης και θέασης απεικονιστικών εξετάσεων PaxeraViewPro, (CPV-50324100-3), προϋπολογισμού 105.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΑΔΑ: 65ΧΟ4690ΩΔ-ΟΔ6 - ΑΔΑΜ: 20PROC006726665)
4. Την υπ’ αρίθμ. 621/25-05-2020 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» κατά της ως άνω Πρόσκλησης
5. Τη με αρ. 680/2020 Απόφαση του 1ου Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π. σύμφωνα με την οποία απορρίφθηκε η ως άνω προσφυγή.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τον ορισμό των κάτωθι ημερομηνιών έναρξης - λήξης υποβολής και αποσφράγισης προσφορών για την υπό στοιχείο 3 Πρόσκληση :
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ
ΡΙΜΙΝΙ 1 ΧΑΙΔΑΡΙ 19/06/2020
ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΑ:08:00ΠΜ 25/06/2020
ΗΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ
ΩΡΑ:15:00 ΜΜ. 26/06/2020
ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΏΡΑ: 11:00ΠΜ.
Ο Διοικητής ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

Αποστολόπουλος Σπυρίδων
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙAΣ

 

Απόφαση