Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»

Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» κατά της με αριθμ. πρωτ. 16326/19-05-2020 Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την επιλογή αναδόχου για την επέκταση του συστήματος αποθήκευσης και θέασης απεικονιστικών εξετάσεων PaxeraViewPro

Προσφυγή