Δημόσιος πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μισθωτή του κυλικείου

Ημερομηνία Έναρξης: 22/11/2019

Ημερομηνία Λήξης:     13/12/2019

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

Έχοντας υπόψη:
Τις ακόλουθες διατάξεις, όπως, αυτές, τροποποιημένες ή συμπληρωμένες, ισχύουν σήμερα:

1. Του άρθρου 13 του ν. 4242/14 περί εμπορικών μισθώσεων
2. Του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ Α' 212) : Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών
3. Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2014).
4. Του Π.Δ.28/2015 (ΦΕΚ34/τ.Α/23-03-2015): Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.
5. Του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α'/1999), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Την υπ’αριθμ 16η Συνεδρίαση/θ.34/18-07-2019 (ΑΔΑ:6ΤΗΣ4690ΩΔ-ΛΙΖ) για την έγκριση δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μισθωτή του κυλικείου, προς εξυπηρέτηση των νοσηλευομένων, των επισκεπτών και του προσωπικού του νοσοκομείου και ποσό εκκίνησης 38.510,00€ για το πρώτο έτος της μίσθωσης και διάρκεια μίσθωσης 3 έτη με ετήσια αναπροσαρμογή 2,5%.
2. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται σε 22 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.
Η διακήρυξη αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή εφαρμογή ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις 21.11.2019


 

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ