Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου Υπηρεσιών Διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων

Ημερομηνία Έναρξης: 20/10/2019

Ημερομηνία Λήξης:  31/12/2019

 

 

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου Υπηρεσιών Διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης Νοσοκομειακών Αποβλήτων) (CPV: 90524400-0), προϋπολογισμού 540.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για ένα έτος με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης μέχρι και δώδεκα (12) επιπλέον μήνες, προϋπολογισθείσας δαπάνης 540.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 


 

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ