Απόφαση Διοικητή για αναβολή της ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών για τη Διακήρυξη ΕΣΠΑ 1/2019

Ημερομηνία Έναρξης: 19/10/2019

Ημερομηνία Λήξης: 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1728/19-11-2019
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016
2. To Π.Δ.39/17 (ΦΕΚ 64 Α/04-05-2017) : Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
3. Την υπ’ αριθμ. ΕΣΠΑ 1/2019 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού στο πλαίσιο της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» Πράξης «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν. “ATTIKON”» (Κωδικό ΟΠΣ: 5033009), προϋπολογισμού 1.097.983,87 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (CPV: 33100000-1 Ιατρικές Συσκευές) (αριθμ. συστ. 72028, 72041, 72045 και 72048) (ΑΔΑ: 6ΔΥ24690ΩΔ-32Ρ - ΑΔΑΜ: 19PROC005743291).
4. Την υπ’ αρίθμ. 1410/2019 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας SANTAIR A.E. κατά της ως άνω Διακήρυξης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την αναβολή της ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών για τον υπό στοιχείο 3 διαγωνισμό μέχρι να εκδοθεί απόφαση της Α.Ε.Π.Π. επί της με αρ. 1410/2019 Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρείας SANTAIR A.E.
Ο Διοικητής ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ
Κωνσταντίνος Δραγώνας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙAΣ

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ