Σύστημα Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας

Σύστημα Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας για προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007 - 2013 

Το Φεβρουάριο 2009 το νοσοκομείο (Τμήμα Προμηθειών) έλαβε επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας από τη Διαχειριστική Αρχή του Υ.Υ.&Κ.Α. και έγινε η δημιουργία εγχειριδίου διαδικασιών Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τύπου  Β (Έγγραφο ΥΠ.ΟΙ.Ο. Αρ. Πρωτ. 1258/ΕΥΣ 281) για έργα χωρίς τεχνικό αντικείμενο (υπηρεσίες και προμήθειες) όπως έργα / δράσεις προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού, δημιουργίας και εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής, προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού πληροφορικής, ανάθεσης υπηρεσιών συμβούλων και λοιπών υπηρεσιών που δεν σχετίζονται με την υλοποίηση τεχνικών έργων, κατάρτισης και συμβουλευτικής.