Γραφείο Χρηματικής Διαχείρισης

Αρμοδιότητες

  • Εκδίδει τα πάσης φύσεως Γραμμάτια είσπραξης
  • Προγραμματίζει τις πληρωμές των απαιτήσεων του Νοσοκομείου από τα ασφαλιστικά ταμεία
  • Είναι αρμόδιο για τις πληρωμές
  • Έχει την ευθύνη καθημερινής συμφωνίας του ταμειακού υπολοίπου των τραπεζικών λογαριασμών του Νοσοκομείου
  • Τηρεί το Βιβλίο Ταμείου
  • Παρακολουθεί τις εισπράξεις των απαιτήσεων από τα ασφαλιστικά ταμεία
  • Διαχειρίζεται την Πάγια Προκαταβολή («Μικρό» Ταμείο)