Γραφείο Επιστασίας

Τηλ : 2105832506

Το Γραφείο Επιστασίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1) Τηλεφωνικό Κέντρο

2) Ασφάλεια - Φύλαξη

3) Καθαριότητα

4) Μυοκτονία - Εντομοκτονία

5) Διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων