Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019-Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες Φύλαξης

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019

 

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 5 έως και 13, 15 και 20 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4430/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α’ /02-12-2016) και του άρθρου 107 του Ν.4461/2017

2. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).

3. Τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου του Ν.4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-3-2018).

4. Τον Οργανισμό του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν» (ΦΕΚ 1250/τ.Β΄/11-04-2012).

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 31747/25-09-2019 Οικονομοτεχνική Μελέτη της Υπηρεσίας περί της ωφέλειας που επιτυγχάνεται με τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες φύλαξης του Π.Γ.Ν. «Αττικόν» βάσει του αρθρ. 63 του Ν. 4430/2016, σε σύγκριση με άλλα μέσα.

6. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αριθμ. 23ης/26-09-2019 συνεδρίασης (Θέμα 50βο) του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν. «Αττικόν» με θέμα: «Πρόσληψη φυλάκων στο Π.Γ.Ν. “Αττικόν” - Νέα προκήρυξη ΣΟΧ 1/2019».

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 56520/14-10-2019 Απόφαση του Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου με θέμα: «Έγκριση πίστωσης σε εφαρμογή του αρθρ.10 του Ν.4337/2015 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/17-10-2015), για το Π.Γ.Ν. “ΑΤΤΙΚΟΝ”».

8.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 34256/15-10-2019 Βεβαίωση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης του Διοικητή του Π.Γ.Ν. «Αττικόν» για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού και δημοσίευσης της παρούσας Ανακοίνωσης.

9.To υπ’ αριθμ. πρωτ. 34296/15-10-2019 έγγραφο του Π.Γ.Ν. «Αττικόν» με το οποίο διαβιβάζεται η υπ’ αριθμ. 02601/2019/14-10-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την δαπάνη μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα εννέα (49) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες φύλαξης του Νοσοκομείου Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», που εδρεύει στο Χαϊδάρι του Νομού Αττικής.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την σχετική Ανακοίνωση. Παράρτημα Ανακοινώσεων.Έντυπο αίτησης.

Εμφανίσεις: 2191