Προκήρυξη θέσεων ειδικευµένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ 6 ΘΕΣΕΙΣ

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018

Το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» αφού έλαβε υπ’ όψιν:

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» αφού έλαβε υπ’ όψιν:

1. τις διατάξεις του άρθρου 26 και 27 του ν.1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας», όπως ισχύει
2. τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του ν.2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α’)«Εκσυγχρονισμός και οργάνωση Συστήματος Υγείας», όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 35 του ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α’) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 36 του ν.4486/2017 (ΦΕΚ 115 Α’).
3. τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 69 του ν.2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α’) «Εκσυγχρονισμός και οργάνωση Συστήματος Υγείας»
4. τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 37 του ν.2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α’)
5. τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α’).
6. τις διατάξεις του άρθρου 7 και 8 του ν.4498/2017 (ΦΕΚ 172 Α’), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου ένατου του ν.4517/2018 (ΦΕΚ 22 Α’)
7. τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 49 του ν.4508/2017 (ΦΕΚ 200 Α’)
8. τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του ν.4528/2018 (ΦΕΚ 50 Α’)
9. την υπ’ αριθμ. Γ4α/οικ.4044/17.1.2018 (ΦΕΚ 116/τ.Β’/23.1.2018) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ., όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Γ4α/οικ.13274/13.2.2018 (ΦΕΚ 548/τ.Β’/21.2.2018) Υπουργική Απόφαση
10. Την υπ’ αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.13273/13.2.2018 (ΦΕΚ 621/τ.Β’/23.2.2018) Υπουργική απόφαση με θέμα «Διαδικασία προκήρυξης θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.»
11. Το υπ’ αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ.37742/26.5.2016 (ΑΔΑ: 6ΣΛΩ465ΦΥΟ-5Ι2) διευκρινιστικό έγγραφο του Υπ. Υγείας, σχετικά με την υποβολή ξενόγλωσσων δικαιολογητικών για θέσεις κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.
12. Οι υπ’ αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.20585/9.3.2018 (ΑΔΑ: ΩΝ2Φ465ΦΥΟ-1ΘΖ) και Γ4α/Γ.Π.οικ.13273/19.3.2018 (ΑΔΑ: 94ΑΟ65ΦΥΟ-Θ3Χ) εγκύκλιοι του Υπ.Υγείας, σχετικά με τη διαδικασία προκήρυξης θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. και τη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας.
13. Το υπ’ αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.23727/20.3.2018 διευκρινιστικό έγγραφο του Υπ. Υγείας, σχετικά την υποβολή υποψηφιότητας ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. σε νέα προκήρυξη.
14. Την υπ΄αρ. Γ4α/Γ.Π.48031/21-6-2018 εγκύκλιο σχετικά με τη διαδικασία προκήρυξης θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. και τη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσεων ιατρών κλάδου ΕΣΥ
15. Τον οργανισμό του Νοσοκομείου (ΦΕΚ 1250/τ.Β’/11.4.2012), όπως ισχύει
16. Την υπ’ αριθμ. Γ4α/Γ.Π./77848/15-10-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Την πλήρωση των παρακάτω επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ :

1. Μία (1) θέση Επιμ. Β΄ Αναισθησιολογίας.
2. Μία (1) θέση Επιμ. Β΄ Χειρουργικής ( Γ΄ Παν. Χειρουργική ).
3. Μία (1) θέση Επιμ. Β΄ Χειρουργικής ( Δ΄ Παν. Χειρουργική ).
4. Μία (1) θέση Επιμ. Β΄ Αιματολογίας ( Β΄Παν. Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική-Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Μυελού των Οστών).
5. Μία (1) θέση Επιμ. Β΄ Παθολογικής Ανατομικής.
6. Μία (1) θέση Επιμ. Β΄ Παθολογικής Ογκολογίας ( Β΄Παν. Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική).

 

 Αναλυτική προκήρυξη : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

Εμφανίσεις: 1547